Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ps49.bialystok.pl


Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
ul. Pogodna 16
15 – 370 Białystok
tel. 85/742-83-51

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Powody wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono: 2020-11-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z przedszkolaem. Proponowaną formą kontaktu to adres poczty elektronicznej ps49@um.bialystok.pl Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 85/742 85 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać sześć stopni (jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.

2. Budynek jest trzykondygnacyjny, aby dostać się z poziomu szatni (-1) na poziom parteru, a następnie na pierwsze piętro należy pokonać schody. Na każdym poziomie znajduje się korytarz/hol.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W odległości 30 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.

 

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Załączniki: