Wesołe zwierzątka w utworach Jana Brzechwy” – przedszkolny ogólnopolski konkurs plastyczny – XIV edycja.

Organizator:

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: mgr Beata Cukrowska i mgr Marzanna Werner

Cele:

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Prace muszą być wykonane w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 4 prace wykonane indywidualnie.
 4. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.
 5. Prace muszą zawierać załączniki nr 1 i 2.
 6. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 28.02.2020 r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki oraz 5-6-latki.
 4. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: 
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.
 5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie rodzica/opiekuna.

Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................

Jako ustawowy opiekun oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wesołe zwierzątka w utworach Jana Brzechwy” organizowanym  przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku oraz na publikację danych na stronie internetowej placówki i  na wystawie pokonkursowej.

.............................................                                        ...................................................

(miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica/opiekuna)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

........................................................................................................................................   (imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wesołe zwierzątka w utworach Jana Brzechwy” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej placówki.

...............................................                                        ......................................................

(miejscowość i data)                                                       (podpis rodzica /opiekuna)

 

——————————————————————————————————