Realizowane programy

I.
Przedszkole realizuje CELE i ZADANIA wychowania przedszkolnego wynikające z programów:

 •  "Zanim będę uczniem" E. Tokarskiej i J. Kopary. 
 • "Nasze przedszkole" M. Kwaśœniewskiej i W. Żaby Żabińskiej

II.

 • W zakresie edukacji matematycznej  przedszkole korzysta z programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej "Dziecięca Matematyka - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych".
  Jest to program obszerny, zawierający oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Program obejmuje najważniejsze zakresy funkcjonowania umysłowego, w tym także te, które mają istotne znaczenie dla edukacji matematycznej dzieci.
  Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.

III.
Program autorski M. Kozłowskiej - Program wspomagający rozwój aktywności twórczej dziecka, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.
Do każdego z haseł programowych podane są propozycje zabaw oraz ich cele. Zabawy te wykorzystują nauczycielki nie tylko jednostkowo, ale łączą je także w formie sytuacji edukacyjnych.
Treści programowe zawarte są w trzech działach: aktywność werbalna, aktywność plastyczna, aktywność muzyczno - ruchowa. Zawarte są w nich obszary rozwojowe dziecka: aspekt poznawczy, społeczny, emocjonalny i działaniowy.
Program ten ukierunkowuje działania nauczyciela oraz odpowiada potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób twórczy. Obejmuje on m.in.:

 • Organizowanie zabaw opartych na swobodnej improwizacji słownej i ruchowej;
 • Zachęcanie dziecka do wyrażania swoich intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • Pomoc w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, możliwości zastosowań symboli, znaków, przedmiotów itp.;
 • Organizowanie zabaw i ćwiczeń rozwijających pamięć, percepcję i wyobraźnię;
 • Prowadzenie różnorodnych zabaw i ćwiczeń rozwijających poprawność językową, swobodę i ekspresyjność mowy dziecka; 
 • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji;
 • Zachęcanie do odkrywania własnych możliwości twórczych poprzez swobodną ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową;
 • Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działanie;
 • Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów;
 • Pozytywne przeżywanie efektów własnych działań;
 • Tworzenie okazji do integrowania się dziecka ze społecznością przedszkolną.
IV.  Programy wspierające i projekty realizowane w przedszkolu
 

Nazwa programu/projektu

Rodzaj projektu/programu

Autor/autorzy/lider

"Adaptacja dziecka w przedszkolu"

Program adaptacyjny

 Hanna Łupińska                      Joanna Morzy

"Bezpieczny przedszkolak"

Program profilaktyczny

 Magdalena Sieprawska        Hanna Łupińska

"Dzieciaki mleczaki"

Program profilaktyczny

 Magdalena Sieprawska

"Cała Polska czyta dzieciom"

Kampania społeczna

 Małgorzata Kozłowska

 

Innowacja pedagogiczna

 

"Program wspomagający Rozwój Aktywności Twórczej dziecka 5-6 letniego"

Program wspomagający

 Małgorzata Kozłowska

 

"Mały sportowiec"

 

Projekt edukacyjny

 Hanna Łupińska 

 Magdalena Sieprawska    

"Moje dziecko idzie do szkoły" Program profilaktyczny

 Małgorzata Kozłowska

"Żyj z przyrodą w zgodzie"

program edukacyjny

 Joanna Morzy

Hanna Łupińska