Programy i projekty realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

I.
Przedszkole realizuje CELE i ZADANIA wychowania przedszkolnego wynikające z programów:

Gr. I - „ Program wychowania przedszkolnego „ - Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, „ Dziecięca matematyka „ - Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska.

Gr. II -  „ Odkrywam siebie” - Wiesława Żaba- Żabińska, „ Dar zabawy „- B. Bilewicz-Kuźnia, S. Kustosz,

Gr. III - „ Dziecięca matematyka''- E. Gruszczyk -Kolczyńska, Ewa Zielińska „ Program wychowania przedszkolnego „- E. Kordos,

Gr. IV - „ Program wychowania przedszkolnego „ -Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo,

Gr. V - „ Program wychowania przedszkolnego „ E. Kordos, „ Dziecięca matematyka „ - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska,

Gr. VI - „ Program wychowania przedszkolnego „ - Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, „ Dziecięca matematyka „ - Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska.

 

II.

 • W zakresie edukacji matematycznej  przedszkole korzysta z programu E. Gruszczyk-Kolczyńskiej "Dziecięca Matematyka - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych".
  Jest to program obszerny, zawierający oprócz charakterystycznych dla programu elementów, wiele cennych informacji merytorycznych i wskazówek metodycznych. Program obejmuje najważniejsze zakresy funkcjonowania umysłowego, w tym także te, które mają istotne znaczenie dla edukacji matematycznej dzieci.
  Realizacja tego programu pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.

III.
Program autorski M. Kozłowskiej - Program wspomagający rozwój aktywności twórczej dziecka, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.
Do każdego z haseł programowych podane są propozycje zabaw oraz ich cele. Zabawy te wykorzystują nauczycielki nie tylko jednostkowo, ale łączą je także w formie sytuacji edukacyjnych.
Treści programowe zawarte są w trzech działach: aktywność werbalna, aktywność plastyczna, aktywność muzyczno - ruchowa. Zawarte są w nich obszary rozwojowe dziecka: aspekt poznawczy, społeczny, emocjonalny i działaniowy.
Program ten ukierunkowuje działania nauczyciela oraz odpowiada potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka działającego w sposób twórczy. Obejmuje on m.in.:

 • Organizowanie zabaw opartych na swobodnej improwizacji słownej i ruchowej;
 • Zachęcanie dziecka do wyrażania swoich intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • Pomoc w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań, możliwości zastosowań symboli, znaków, przedmiotów itp.;
 • Organizowanie zabaw i ćwiczeń rozwijających pamięć, percepcję i wyobraźnię;
 • Prowadzenie różnorodnych zabaw i ćwiczeń rozwijających poprawność językową, swobodę i ekspresyjność mowy dziecka; 
 • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji;
 • Zachęcanie do odkrywania własnych możliwości twórczych poprzez swobodną ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową;
 • Umożliwienie dzieciom odkrywania siebie i innych poprzez własne działanie;
 • Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów;
 • Pozytywne przeżywanie efektów własnych działań;
 • Tworzenie okazji do integrowania się dziecka ze społecznością przedszkolną.

Program autorski Małgorzaty Kozłowskiej - Tęczowe emocje - sposoby radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach ( program socjoterapeutyczny  dla dzieci 5-6letnich ".  Celem programu jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych dziecka poprzez naukę różnych sposobów radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach oraz wspieranie dziecka w działaniach zmierzających do poprawnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

IV.  Programy wspierające i projekty realizowane w przedszkolu
 

Nazwa programu/projektu

Rodzaj projektu/programu

Autor/autorzy/lider

"Adaptacja dziecka w przedszkolu"

Program adaptacyjny

 Hanna Łupińska               Joanna Morzy

"Z darami natury świat nie jest ponury"

Ogólnopolski projekt edukacyjny

 Aneta Grądzka-Rudziak 

Joanna Świrydowicz 

"Sensosmyki 3"

Program edukacyjny

 Aneta Grądzka- Rudziak

 Joanna Świrydowicz

"Cała Polska czyta dzieciom"

Kampania społeczna

 Katarzyna Baczyńska

  Beata Cukrowska

"Dar zabawy - innowacja z darami Froebla" dla dzieci w wieku 3-6lat"  wrzesień 2020 - czerwiec 2023

Innowacja pedagogiczna

 Katarzyna Wasilewska,

 Sylwia Morzy

"Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

 Joanna Świrydowicz

Aneta Grądzka-Rudziak

 

"Zabawy plastyczne inaczej" 

 

Innowacja pedagogiczna

 Beata Cukrowska

 Marzanna Werner 

"Mali ekolodzy to my" Program edukacyjny przyrodniczo-ekologiczny 2022/2023

 Hanna Łupińska, 

 Sylwia Morzy, 

 Magdalena Ostrowska,

 Joanna Kosińska

"Zabawy podwórkowe"

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

 Joanna Kosińska

 Marzanna Werner